Dynamix Stereo 3.5mm Keystone

Model: AVP-STFF

Dynamix Stereo 3.5mm Keystone Adapter